Untitled Document
 
           
BIKERmania - cykloinfo
 
.
.
Slovakia Travel

Sport

© BIKERmania od 2010
 
  Zákon o cestnej premávke - Zákon č. 8/2009 - zmeny pre cyklistov od 1.12.2019 a  

Zákon o cestnej premávke - Zákon č. 8/2009 Z. z., § 55 Osobitné ustanovenia o cyklistoch

Sadzobník pokút
464/2009 Z. z., Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 2009
116/1997 Z.z., VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR zo 17. marca 1997
Povinná výbava
Značenie cyklotrás podľa  STN 01 8028
 

Zákon o cestnej premávke - Zákon č. 8/2009 Zmeny od 1.12.2019

1. Zadefinovalo sa, že jazdec na elektrokolobežke nie je chodec:

§2 ods 2 bod f): „Vymedzenie základných pojmov bod: Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie chodcom účastník cestnej premávky, pohybujúci sa pešo; chodcom je aj osoba, ktorá napríklad tlačí alebo ťahá sánky, detský kočík, vozík pre osoby so zdravotným postihnutím alebo ručný vozík s celkovou šírkou nepresahujúcou 600 mm, osoba, ktorá sa pohybuje na lyžiach, korčuliach, kolobežke bez pomocného motorčeka, skejtborde alebo obdobnom športovom vybavení, pomocou mechanického alebo elektrického vozíka pre osoby so zdravotným postihnutím, a osoba, ktorá tlačí bicykel, motocykel alebo kolobežku s pomocným motorčekom, alebo vedie zviera“

§2 ods 2 bod m):  „Vymedzenie základných pojmov bod m: Na účely tohto zákona sa ďalej rozumie nemotorovým vozidlom prípojné vozidlo, vozidlo pohybujúce sa pomocou ľudskej sily alebo zvieracej sily s výnimkou prípadov podľa písmena f), samovyvažovacie vozidlo, kolobežka s pomocným motorčekom a bicykel vybavený pomocným motorčekom so zdvihovým objemom valcov nepresahujúcim 50 cm3 s konštrukčnou rýchlosťou neprevyšujúcou 25 km h-1 alebo bicykel vybavený pomocným elektrickým motorčekom s trvalým menovitým výkonom do 0,25 kW, ktorého výkon sa progresívne znižuje a nakoniec sa preruší, keď vozidlo dosiahne rýchlosť 25 km h-1 alebo keď vodič prestane šliapať do pedálov.“

2. Podľa nového zákona môže cyklista požiť alkoholický nápoj, ak je v obci alebo na cyklistickej cestičke.

§4 ods. 2 bod d): „Vodič nesmie viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádzať v jeho organizme; toto neplatí pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho v obci a pre cyklistu, vodiča kolobežky s pomocným motorčekom a vodiča samovyvažovacieho vozidla jazdiaceho po cestičke pre cyklistov, ak množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou“

Ide o hodnotu 0,5 promile, čo sú asi 2 veľké piva 10°, presná hodnota závisí samozrejme od proporcií a metabolizmu danej osoby.  Tiež si treba uvedomiť, že pri 0,5 promile už dochádza k miernym problémom s kontrolou rovnováhy, začína eufória a znížený úsudok. Preto pri požití alkoholu treba byť opatrný a konzumovať ho čo najmenej.

3. Upravil sa paragraf na jazdu cyklistov po chodníku. Pre cyklistov išlo len o kozmetickú zmenu

§ 52 ods. 2: Osobitné ustanovenia o chodcoch

„Iní účastníci cestnej premávky než chodci nesmú chodník používať; to neplatí pre cyklistov podľa § 55 ods. 1 (text tohto odstavca: Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici. Osoby mladšie ako desať rokov smú jazdiť po chodníku.) , pre vodičov samovyvažovacieho vozidla podľa § 55a ods. 2, ak dopravnou značkou alebo dopravným zariadením je určené inak alebo ak ide o zastavenie alebo státie vozidla s najväčšou prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 3 500 kg na okraji chodníka priľahlého k ceste, pri ktorom ostane súvislá voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m okrem zóny s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a zóny s plateným alebo regulovaným státím. Pri zastavení alebo státí podľa prvej vety možno vchádzať na chodník a vychádzať z neho len v mieste zastavenia alebo státia vozidla a nemožno pritom prekonávať zábrany chrániace chodník pred zastavením alebo státím vozidiel. V zóne s dopravným obmedzením spočívajúcim v zákaze zastavenia alebo státia a v zóne s plateným alebo regulovaným státím je však na chodníku povolené zastavenie alebo státie bicykla a motocykla, pri ktorom ostane voľná šírka chodníka najmenej 1,5 m.

4. Odstránila sa nutnosť používať reflexne prvky na odeve

§ 55 ods. 2:

Osobitné ustanovenia o cyklistoch

„Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch, to neplatí, ak ide o bicykel, ktorého pohon nezabezpečujú pedále.“

5. Odstránila sa nutnosť nosiť prilby, samozrejme okrem detí

§ 55 ods 9. Osobitné ustanovenia o cyklistoch

Cyklista mladší ako 15 rokov je povinný počas jazdy na bicykli chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou; táto povinnosť sa vzťahuje aj na prepravované osoby podľa odseku 3 písm. a) (na pomocnom sedadle na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy) a  c (na detskom bicykli pevne spojeným tyčou s vodiacim bicyklom.).

6. Doplnili sa podmienky pre jazdu na kolobežke s pomocným motorčekom.

  Dotklo sa to jazdy v súvislosti s cyklistickou cestičkou, kde cyklista má prednosť pred kolobežkou

„§ 55a Jazda na samovyvažovacom vozidle a na kolobežke s pomocným motorčekom

 (1) Samovyvažovacie vozidlo smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny viesť len osoba staršia ako 15 rokov.

(2) Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane chodníka, cestičky pre chodcov alebo priechodu pre chodcov, len ak neohrozí a neobmedzí chodcov, pričom nesmie prekročiť rýchlosť chôdze.

(3) Vodič samovyvažovacieho vozidla smie jazdiť po pravej strane vyhradeného jazdného pruhu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov, len ak neohrozí a neobmedzí cyklistov.

(4) Vodiči samovyvažovacích vozidiel smú jazdiť len jednotlivo za sebou. Vodič samovyvažovacieho vozidla je povinný počas jazdy oboma rukami držať riadidlá s výnimkou prípadu, keď dáva znamenie podľa tohto zákona, nesmie viesť počas jazdy psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie vozidla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Na jednomiestnom samovyvažovacom vozidle nie je dovolená jazda viacerým osobám.

(5) Na prechádzanie vodiča samovyvažovacieho vozidla cez cestu alebo cez vozovku sa primerane vzťahuje § 53 alebo § 55 ods. 8.

(6) Ustanovenia o jazde na samovyvažovacom vozidle platia aj na jazdu na kolobežke s pomocným motorčekom.“

zdroj // www.cyklodoprava.sk

   
 

Zákon o cestnej premávke - Zákon č. 8/2009 Z. z.

§ 55
Osobitné ustanovenia o cyklistoch


(1) Na bicykli sa jazdí predovšetkým po cestičke pre cyklistov. Po cestičke pre cyklistov sa jazdí vpravo. Kde cestička pre cyklistov nie je alebo nie je zjazdná, jazdí sa pri pravom okraji vozovky. Ak sa tým neohrozujú ani neobmedzujú chodci, smie sa jazdiť po pravej krajnici vozovky.

(2) Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; to neplatí pri jazde po cestičke pre cyklistov, kde smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cestnej premávky. Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, psa ani iné zviera a voziť predmety, ktoré by sťažovali vedenie bicykla alebo ohrozovali iných účastníkov cestnej premávky. Pri jazde musí mať cyklista nohy na pedáloch. Za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista jazdiaci po krajnici alebo po okraji vozovky na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.

(3) Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda viacerým osobám. Ak je bicykel vybavený pomocným sedadlom na prepravu dieťaťa s pevnými opierkami na nohy, smie osoba staršia ako 15 rokov viezť osobu mladšiu ako 10 rokov.

(4) Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste s výnimkou cestičky pre cyklistov, poľnej cesty, lesnej cesty a obytnej zóny jazdiť na bicykli len pod dohľadom osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je dostatočne spôsobilá, aby na ňu riadne dozerala, a ktorá zodpovedá za dodržiavanie povinností podľa tohto zákona touto osobou.

(5) Pomaly idúce alebo stojace vozidlo môže cyklista idúci rovnakým smerom predchádzať aj po pravej strane vozovky alebo krajnici, pritom je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy doprava.

(6) Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní použiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, predchádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzájomne ohroziť.

(7) Cestičku pre cyklistov môže použiť aj osoba pohybujúca sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení, ak tým neobmedzí ani neohrozí cyklistov.

(8) Pred vjazdom na priechod pre cyklistov sa cyklista musí presvedčiť, či tak môže urobiť bez nebezpečenstva. Cyklista môže prechádzať cez vozovku, len ak s ohľadom na vzdialenosť a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel nedonúti ich vodičov k zmene smeru alebo rýchlosti jazdy. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.

(9) Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrániť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou. Ak je cyklistom osoba mladšia ako 15 rokov, táto povinnosť sa vzťahuje aj na jazdu v obci.
 

   
 

Cyklista je tiež vodič (nemotorového vozidla), preto nesmie:

1. požiť  počas vedenia vozidla alkohol alebo inú návykovú látku,

2. viesť vozidlo v takom čase po požití alkoholu alebo inej návykovej látky, keď sa alkohol alebo iná návyková látka ešte môžu nachádza  v jeho organizme..

Platné od 1.1.2017: "Za porušenie sa nebude považovať, ak u cyklistu jazdiaceho v zastavanom území obce alebo po cestičke pre cyklistov množstvo alkoholu v jeho organizme nepresiahne hodnotu 0,24 miligramu etanolu na liter vydýchnutého vzduchu pri vyšetrení dychovou skúškou prístrojom alebo 0,5 gramu etanolu na kilogram hmotnosti vyšetrovanej osoby pri lekárskom vyšetrení zo vzorky krvi plynovou chromatografiou. Hodnota 0,24 mg/l je 0,5 promile."

>> povolená hodnota pre cylistu = 0,5 promile

   
 

Sadzobník pokút

Ceny pokút pri porušení pravidiel cestnej premávky §55

- Ohrozovanie iných účastníkov cestnej premávky, najmä vedením druhého bicykla za jazdy, ručného vozíka, vedením psa alebo iného zvieraťa alebo vezením predmetov, ktoré by sťažovali vedenie bicykla. 60€
- Porušenie povinnosti cyklistu jazdiaceho po krajnici alebo po okraji vozovky za zníženej viditeľnosti mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné prvky alebo oblečený bezpečnostný odev 30€
- Obmedzenie alebo ohrozenie cyklistov používajúcich cestičku pre cyklistov osobou pohybujúcou sa na kolieskových korčuliach, lyžiach alebo na obdobnom športovom vybavení 30€
- Jazda na bicykli mimo obce bez riadne upevnenej ochrannej prilby na hlave 10€
- Nerešpektovanie značky alebo nariadenia policajta (podľa typu) 20 € až 150 €
- Jazda v protismere. 60 € až 150 €
- Nedanie prednosti pri odbočovaní. 60 € až 100 €
- Nedanie znamenia o zmene smeru. 50 € až 60 €
- Nedanie prednosti na križovatke. 60 € až 150 €
- Porušenie zákazu vjazdu na železničné priecestie. 150 €
- Neosvetlenie počas zníženej viditeľnosti. 20 €
- Používanie diaľnice cyklistom. 60 €
- Ohrozovanie premávky (zviera, druhý bicykel atď.). 60 €
- Jazda za nižšej viditeľnosti bez reflexného odevu alebo reflexných prvkov. 30 €
- Jazda na bicykli mimo obce bez riadne upevnenej prilby. 10 €
- Neuposlúchnutie verejného činiteľa. 30 €

* portál neručí za aktuálnosť sadzobníka pokút

Prehľad pokút za jazdu na bicykli pod vplyvom alkoholu podľa krajín:

Krajina Hranica pre alkohol Postih v eurách
Belgicko 0,5 promile od 150
Dánsko žiadna od 135 (2)
Fínsko žiadna (2)(3)
Francúzsko 0,5 promile od 90
Chorvátsko 0,5 promile od 65
Taliansko 0,5 promile od 500
Írsko žiadna (1) až 2.000
Luxembursko 0,5 promile od 145
Holandsko 0,5 promile od 140
Nórsko žiadna (1) (2)(3)
Poľsko 0,2 promile od 145
Portugalsko 0,5 promile od 250
Rakúsko 0,8 promile od 800
Česká republika 0,0 promile od 90
Slovensko 0.5 promile 30 - 60
Španielsko 0,5 promile od 500
Švédsko žiadna (1) od 180 (2)(3)
Švajčiarsko 0,5 promile od 110
Veľká Británia žiadna (1) od 35 eur (2)

Vysvetlivky:

(1) Zákaz jazdy na bicykli platí len vtedy, ak cyklista nie je schopný bicykel bezpečne ovládať
(2) Pokutu možno udeliť, ak cyklista, idúci na bicykli ničme v stave, ktorý mu umožňuje bicykel bezpečne ovládať
(3) Pokuta závisí na výške  platu potrestaného cyklistu

Zdroj: ÚAMK

   
 

464/2009 Z.z., VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 464/2009 Z. z.

Vyhláška Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky 464/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách:

§ 22 Bicykel

(1) Bicykel musí byť vybavený na prevádzku v cestnej premávke
a) dvoma na sebe nezávislými účinnými brzdami s odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku; bicykle pre deti predškolského veku vybavené voľnobežným nábojom s protišliapacou brzdou nemusia byť vybavené prednou brzdou,
b) spoľahlivo zaslepenými voľnými koncami rúrok riadidiel, napríklad zátkami, rukoväťou,
c) zakončením ovládacích páčok bŕzd a voľných koncov riadidiel, ktoré musia mať hrany obalené materiálom pohlcujúcim energiu, ak sú použité pevné materiály, musia mať hrany s polomerom zakrivenia najmenej 3,2 mm; páčky meničov prevodov, krídlové matice, rýchloupínače nábojov kolies, držiaky a konce blatníkov musia mať hrany obalené materiálom pohlcujúcim energiu, ak sú použité pevné materiály, musia mať hrany s polomerom najmenej 3,2 mm v jednej rovine a v druhej rovine na ňu kolmej najmenej 2 mm,
d) maticami nábojov kolies, ak nie sú krídlové, rýchloupínacie alebo v kombinácii s krytom konca náboja,
e) zadným odrazovým sklom červenej farby spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy, pričom toto odrazové sklo môže byť kombinované so zadným svietidlom s červeným svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy alebo nahradenými odrazovými materiálmi podobných vlastností; odrazové sklo musí byť pevne umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine bicykla alebo na ľavej strane čo najbližšie k nej vo výške 250 – 900 mm nad rovinou pozemnej komunikácie, činná plocha odrazového skla musí byť kolmá na rovinu pozemnej komunikácie v tolerancii ±15 ° a kolmá na pozdĺžnu rovinu bicykla s toleranciou ± 5 °; zadné odrazové sklo môže byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu,
f) predným odrazovým sklom bielej farby, odrazové sklo musí byť umiestnené v pozdĺžnej rovine nad povrchom pneumatiky predného kolesa v prípade stojaceho kolesa; plocha odrazového skla nesmie byť menšia ako 2 000 mm2, pričom vpísaný štvoruholník musí mať jednu stranu najmenej 40 mm, činná plocha odrazového skla musí byť kolmá na rovinu pozemnej komunikácie v tolerancii ± 15 ° a kolmá na pozdĺžnu rovinu bicykla s toleranciou ± 5 °; predné odrazové sklo môže byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu,
g) odrazovými sklami oranžovej farby na oboch stranách pedálov, tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na obuvi alebo v ich blízkosti,
h) na lúčoch predného a zadného kolesa najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby na každej strane kolesa; plocha odrazového skla nesmie byť menšia ako 2 000 mm2, pričom vpísaný štvoruholník musí mať jednu stranu najmenej 20 mm, tieto odrazové sklá môžu byť nahradené odrazovými materiálmi na bokoch kolesa alebo na bokoch plášťov pneumatík, či na koncoch blatníkov, alebo bočných častiach odevu cyklistu.

(2) Bicykel počas jazdy za zníženej viditeľnosti musí byť vybavený týmito zariadeniami na svetelnú signalizáciu a osvetlenie:
a) svietidlom svietiacim dopredu bielym svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy; svietidlo musí byť nastavené a upravené trvalo tak, aby referenčná os svetelného toku pretínala rovinu pozemnej komunikácie vo vzdialenosti najviac 20 m od svietidla a aby sa toto nastavenie nemohlo samovoľne alebo neúmyselne zásahom cyklistu meniť; ak je pozemná komunikácia dostatočne a súvislo osvetlená, môže byť svietidlo nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom bielej farby,
b) svietidlom svietiacim dozadu červeným svetlom spĺňajúcim najmenej technické požiadavky podľa technickej normy, pričom podmienky na umiestnenie tohto svietidla sú zhodné s podmienkami na umiestnenie a upevnenie zadného odrazového skla podľa odseku 1 písm. e). Zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť kombinované so zadným odrazovým sklom červenej farby podľa odseku 1 písm. e); zadné svietidlo s červeným svetlom môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby so zhodnými fotometrickými vlastnosťami,
c) zdrojom elektrického prúdu, ak ide o zdroj so zásobou energie, ktorý musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť svietidiel podľa písmen a) a b) po dobu najmenej 1,5 hodiny bez prerušenia.

   
 

116/1997 Z.z. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR

zo 17. marca 1997

o podmienkach premávky vozidiel na pozemných komunikáciách

Zmena: 308/1999 Z.z.

Zmena: 20/2002 Z.z.

 

§ 89

Bicykel

(1) Bicykel musí byť na premávku na cestách vybavený

a) dvoma od seba nezávislými účinnými brzdami s plynule odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku,

b) svetlometom schváleného typu svietiacim dopredu bielym svetlom; svetlomet musí byť nastavený tak, aby svetlo svietilo do vzdialenosti najviac 20 m od svetlometu, a upravený tak, aby sa toto nastavenie nemohlo samovoľne zmeniť; svetlomet musí svietiť súčasne so zadným obrysovým svetlom červenej farby,

c) svietidlom so zadným obrysovým svetlom červenej farby schváleného typu svietiacim trvale alebo prerušovane; podmienky na umiestnenie tohto svietidla sú zhodné s podmienkami umiestnenia a upevnenia zadného odrazového skla podľa písmena e),

d) zdrojom elektrického prúdu; ak ide o zdroj so zásobou energie, musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť svetiel podľa písmen c) a d) najmenej 1,5 hodiny bez prerušenia,

e) zadným odrazovým sklom červenej farby podľa osobitného predpisu; 113) toto odrazové sklo môže byť kombinované so svietidlom so zadným obrysovým červeným svetlom; odrazové sklo musí byť pevne umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine bicykla alebo na ľavej strane; jeho spodná hrana musí byť vzdialená od roviny vozovky 250 mm až 900 mm; činná plocha odrazového skla musí byť kolmá na rovinu vozovky s toleranciou + - 10 stupňov a na pozdĺžnu strednú rovinu bicykla s toleranciou + - 5 stupňov,

f) najmenej jedným bočným odrazovým sklom oranžovej farby 109) na každej strane kolesa na spiciach predného alebo zadného kolesa, alebo oboch kolies; plocha odrazového skla nesmie byť menšia ako 2 000 mm2, pričom vpísaný štvoruholník musí mať jednu stranu dlhú najmenej 20 mm; na zvýraznenie bočného obrysu bicykla sa môžu použiť ešte iné odrazové materiály na bokoch kolesa alebo na bokoch plášťov pneumatík a na koncoch blatníkov,

g) odrazovými sklami oranžovej farby 113) na oboch stranách pedálov,

h) jasne znejúcim zvončekom; bicykle pre deti predškolského veku môžu byť vybavené aj iným zvukovým signálnym zariadením ako zvončekom,

i) zátkami alebo rukoväťami na zaslepenie voľných koncov rúrky kormidla,

j) na voľných koncoch kormidla a ovládacích páčok bŕzd hranami obalenými materiálom pohlcujúcim energiu, ak sa použili tuhé materiály, musia mať hrany zaoblené; páčky meničov prevodov, krídlové matice, rýchloupínače nábojov kolies, držiaky a konce blatníkov musia mať hrany buď obalené materiálom pohlcujúcim energiu, alebo ak sa použili tuhé materiály, musia mať hrany zaoblené,

k) uzavretými maticami nábojov kolies, ak nie sú krídlové, rýchloupínacie alebo v kombinácii s krytom konca náboja.

(2) Bicykel môže byť vybavený

a) blatníkmi, ktoré musia prekrývať celú šírku behúňa nezaťaženej pneumatiky z oboch strán,

b) krytom reťaze.

(3) Na dopravu dieťaťa musí byť bicykel vybavený samostatným sedadlom pevne pripevneným na ráme bicykla pred cyklistom a pevnými stúpadlami na nohy dieťaťa. Sedadlo a stúpadlá musia byť vyhotovené a umiestnené tak, aby sa počas jazdy dieťa nemohlo zraniť a neobmedzovalo riadenie bicykla.

(4) Bicykel určený pre dieťa vo veku do 10 rokov, ktorý nie je určený na premávku na pozemných komunikáciách, za zníženej viditeľnosti nemusí spĺňať podmienky ustanovené v odseku 1

písm. b), c), d) a k.

(5) Pretekársky bicykel nemusí byť vybavený podľa ustanovení odseku 1 písm. b) až k); môže sa však na pozemnej komunikácii používať iba za nezníženej viditeľnosti alebo na uzavretých tratiach počas pretekov. Pri dojazde počas zníženej viditeľnosti musí byť vybavený prenosným doplnkovým svietidlom aspoň so zadným svetlom červenej farby svietiacim trvale alebo prerušovane.

(6) Bicykel na športové účely (horský, na cestné a terénne preteky) nemusí byť vybavený podľa ustanovení odseku 1 písm. b) až d). Ale musí byť vybavený predným odrazovým sklom bielej farby umiestneným v pozdĺžnej strednej rovine najmenej 100 mm nad povrchom pneumatiky predného kolesa na stojacom bicykli. Plocha odrazového skla nesmie byť menšia ako 2 000 mm2, pričom vpísaný štvoruholník musí mať jednu stranu dlhú najmenej 40 mm, činná plocha odrazového skla musí byť kolmá na rovinu cesty s toleranciou + - 10 stupňov a na pozdĺžnu strednú rovinu kolesa s toleranciou + - 3 stupne. Pri dojazde počas zníženej viditeľnosti musí byť vybavený prenosným doplnkovým svietidlom, a to so zadným svetlom červenej farby svietiacim trvale alebo prerušovane.

(7) Bicykel môže byť dodatočne vybavený pomocným motorčekom, pričom

a) vyhotovením a vybavením musí vyhovovať ustanoveniam § 15, 18, 21, 36, 37, 39 a 52,

b) nemôže mať motor s objemom valcov prevyšujúcim 50 cm3, ak sa použije spaľovací motor,

c) prenos výkonu motora na koleso bicykla musí byť zabezpečený trecím prevodom a prispôsobený tak, aby konštrukčná rýchlosť neprevýšila 30 km.h-1.

------------------------------------------------------------------

109) STN 63 5384.

113) Vyhláška c. 176/1960 Zb. v znení neskorších predpisov.

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

c. 245/1996 Z.z. (EHK c. 3).

   
 

Povinná výbava

Slovensko:

Bicykel musí mať:

Dve od seba nezávislé účinné brzdy s plynule odstupňovateľným ovládaním brzdného účinku.
Svetlomet schváleného typu svietiaci vpredu bielym svetlom, musí byť nastavený tak, aby svetlo svietilo do vzdialenosti najviac dvadsať metrov, a upravený tak, aby sa toto nastavenie nemohlo samovoľne zmeniť, musí svietiť súčasne so zadným obrysovým svetlom červenej farby.
Svietidlo so zadným obrysovým svetlom červenej farby schváleného typu svietiacim trvalo alebo prerušovane.
Ak má zdroj so zásobou energie, musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť najmenej 1,5 hodiny bez prerušenia.
Zadné odrazové sklo červenej farby, môže byť kombinované so svietidlom so zadným obrysovým červeným svetlom, musí byť pevne umiestnené v pozdĺžnej strednej rovine bicykla alebo na ľavej strane.
Najmenej jedno bočné odrazové sklo oranžovej farby na každej strane kolesa, jeho plocha nesmie byť menšia ako 2 000 mm, pričom vpísaný štvoruholník musí mať jednu stranu dlhú najmenej 20 mm; na zvýraznenie bočného obrysu bicykla sa môžu použiť ešte iné odrazové materiály na bokoch kolesa alebo na bokoch plástov pneumatík a na koncoch blatníkov.
Odrazové sklá oranžovej farby na oboch stranách pedálov.
Jasne znejúci zvonček, bicykle pre deti predškolského veku môžu byť vybavené aj iným zvukovým signálnym zariadením.
Zátky alebo rukoväte na zaslepenie voľných koncov rúrky kormidla.
Páčky meničov prevodov, krídlové matice, rýchlo upínače nábojov kolies, držiaky a konce blatníkov musia mať hrany buď obalené materiálom pohlcujúcim energiu, alebo ak sa použili tuhé materiály, musia mať hrany zaoblené.
Na dopravu dieťaťa musí mať samostatné sedadlo pevne pripevnené na ráme bicykla s pevnými stúpadlami na nohy dieťaťa, sedadlo a stúpadlá musia byť umiestnené tak, aby sa počas jazdy dieťa nemohlo zraniť a neobmedzovalo riadenie bicykla.
Pretekársky bicykel sa môže na pozemnej komunikácii používať iba za nezníženej viditeľnosti alebo na uzavretých tratiach počas pretekov, pri zníženej viditeľnosti musí byť vybavený prenosným doplnkovým svietidlom aspoň so zadným svetlom červenej farby svietiacim trvalé alebo prerušovane.
Bicykel na športové účely (horský, na cestné a terénne preteky) musí byť vybavený predným odrazovým sklom bielej farby umiestneným v pozdĺžnej strednej rovine najmenej 100 mm nad povrchom pneumatiky predného kolesa na stojacom bicykli, pri zníženej viditeľnosti musí byť vybavený prenosným doplnkovým svietidlom, a to so zadným svetlom červenej farby svietiacim trvalé alebo prerušovane.

Prilba je povinná pre deti do 15 rokov a pre všetkých mimo obec.

Česká republika:

Bicykel musí byť vybavený:

Dvoma na sebe nezávislými účinnými brzdami.
Zátkami alebo rukoviatkami na zaslepenie voľných koncov riadidiel. Voľné konce riadidiel, bŕzd a ďalších častí bicykla musia byť obalené materiálom pohlcujúcim energiu a na bicykli nesmú byť ostré hrany na riadidlách páčkach a podobne. Matice nábojov kolies musia byť uzatvorené.
Zadným odrazovým sklíčkom červenej farby, toto sklíčko môže byť kombinované so zadným svetlom červenej farby. Predným odrazovým sklíčkom bielej farby. Odrazovými sklíčkami oranžovej farby na oboch stranách pedálov. Na lúčoch predného a zadného kolesa aspoň jedným odrazovým sklíčkom oranžovej farby na každej strane bicykla. Všetky vyššie uvedené odrazové sklíčka môžu byť, podobne ako na Slovensku, nahradené odrazovými materiálmi umiestnenými na odeve alebo obuvi cyklistu.

Za zníženej viditeľnosti musí byť bicykel vybavený:

Predným svietidlom svietiacim dopredu súvislý lúč bielej farby. Ak je komunikácia súvislo a dostatočne osvetlená môže byť toto svietidlo nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom bielom farby. Zadným svietidlom svietiacim dozadu súvislý lúč červenej farby. Zadné svietidlo môže byť nahradené svietidlom s prerušovaným svetlom červenej farby. Zdrojom elektrického prúdu a ak ide o zdroj so zásobou elektrického prúdu musí svojou kapacitou zabezpečiť svietivosť po dobu najmenej 1,5 hod. bez prerušenia.

Ochranné prilby sú povinné pre cyklistov do 18 rokov.

Rakúsko:

Bicykel musí byť vybavený:

Predným svietidlom svietiacim s bielym neprerušovaným svetlom. Zadným svietidlom svietiacim červeným neprerušovaným svetlom, na dostatočne osvetlených cestách môže byť použité červené prerušované svetlo. Zdrojom elektrickej energie so zásobou energie na svietenie počas minimálne 1,5 hodiny.
Zadnou červenou odrazkou, ktorá môže byť súčasťou svetla (25 - 60 cm nad vozovkou). Žltými odrazovými sklíčkami na oboch stranách pedálov. Žltými odrazovými sklíčkami vo výplete oboch kolies. Zariadením vydávajúcim zvukový signál.

V prípade dobre viditeľnosti nemusí byť bicykel vybavený svetlami (môžu byť odložené napríklad v ruksaku). Používanie detských sedačiek je presne definované: sedačka musí byť pripevnená za cyklistom upínacím systémom, ktorý nemôže dieťa jednoducho rozopnúť, s fixáciou nôh a súčasne s možnosťou nastaviť výšku podľa potreby dieťaťa. Sedačka musí mať tiež opierku, ktorá umožní oporu hlavy. Na jednom bicykli je možné prepravovať len jedno dieťa a to do veku 8 rokov.

Ochranné prilby sú povinné pre cyklistov do 12 rokov.

Nemecko:

Povinná výbava bicyklov:

Predným svietidlom svietiacim s bielym neprerušovaným svetlom a dosahom minimálne 5 metrov. Zadným svietidlom svietiacim červeným neprerušovaným svetlom, na dostatočne osvetlených cestách môže byť použité červené prerušované svetlo. Zdrojom elektrickej energie so zásobou energie na svietenie počas minimálne 1,5 hodiny. Zadnou červenou odrazkou, ktorá môže byť súčasťou svetla (25 - 60 cm nad vozovkou). Žltými odrazovými sklíčkami na oboch stranách pedálov. Žltými odrazovými sklíčkami vo výplete oboch kolies posadenými 180° oproti sebe, alebo môžu byť použité biele odrazové obruče pozdĺž ráfiku.

V Nemecku musia cyklisti využívať cyklistické chodníky. Cyklisti nie sú povinní využívať cyklistické chodníky, ak nie sú vedené pozdĺž komunikácie, alebo nie sú v použiteľnom stave (technický stav, neprejazdné v dôsledku zlého počasia – zatopenie vodou, zasnežené, popadané konáre zo stromov a pod.). Deti do 7 rokov jazdiace na bicykli musia byť v doprovode osoby staršej ako 16 rokov. Deti do 10 rokov môžu jazdiť po chodníku. Pri jazdení na bicykli je zakázané telefonovanie bez použitia handsfree sady.

Prilba je nepovinná.

Poľsko

Bicykel musí byť vybavený:

Predným svietidlom žltej alebo bielej farby. Zadným svietidlom červenej farby.
Zadným červeným odrazovým sklíčkom, ktoré môže byť súčasťou zadného svietidla.
Zvončekom alebo zariadením vydávajúcim zvukový signál. Aspoň jednou funkčnou brzdou.

Detská sedačka nemusí byť kúpená, ale jej konštrukcia musí byť bezpečná pre prepravované dieťa. Dieťa do 10 rokov musí jazdiť len v sprievode dospelej osoby. Dieťa od 10 do 18 rokov (pokiaľ jazdí samo) musí mať kartu cyklistu, ktorá dokladuje znalosť cestnej premávky.

Prilba je nepovinná.

Chorvátsko

Bicykel musí byť vybavený:

Predným svietidlom žltej alebo bielej farby. Zadným svietidlom červenej farby. Musí mať brzdy. V noci, alebo za zle viditeľnosti musí mať cyklista oblečenú reflexnú vestu alebo iné vhodné oblečenie.

Prilba je povinná do 16 rokov.

Povolená hranica alkoholu v krvi pre cyklistov je 0,05 % - minimálna pokuta za prekročenie je 500,- HKR. Minimálny vek k jazde na ceste je 14 rokov. Deti od 9 - 14 rokov môžu jazdiť len v sprievode osoby staršej ako 16 rokov.

Maďarsko

Povinné vybavenie:

Predné svietidlo žltej alebo bielej farby. Zadné svietidlo červenej farby. Žlté odrazové sklíčka na oboch stranách pedálov. Žlté odrazové sklíčka vo výplete oboch kolies.

Bezpečnostná prilba nie je povinná.

Zvláštne pravidlo:

V noci, alebo za zníženej viditeľnosti musí mať cyklista oblečenú reflexnú vestu, inak sa vystaví pokute až 30 000,- HUF.

   
 

Značenie cyklotrás podľa STN 01 8028

Cyklotrasa - (podľa STN 018028) je vytýčený smer cykloturistickej značenej cesty, prípadne zákres cykloturistickej značenej cesty, chodníka a podobne, prechádzajúci okrajom miest, obcami, extravilánom, vedie po štátnych cestách, účelových komunikáciach, v lesnom, horskom alebo poľnom prostredí.

Cyklotrasy na Slovensku sa značia  „Jednotným systémom značenia cyklotrás" (skrátene JSZC), ktorý je schválený Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii, akceptovaný Prezídiom policajného zboru SR.

Cykloturistické značenie na Slovensku upravuje STN 01 8028 – Cykloturistické značenie. Rieši rozdelenie cykloturistických trás, stanovuje tvar, rozmery, farby a spôsob použitia prvkov cykloturistického značenia. Nevzťahuje sa na pásové značenie chodníkov a zón pre cyklistov v intraviláne miest a obcí v zmysle dopravného značenia.

Rozdelenie cykloturistických trás:
Trasy podľa určenia:
  trasy pre cestnú cykloturistiku
  trasy pre horskú cykloturistiku
 

Rozdelenie cyklotrás podľa charakteru

Horská cykloturistika (MTB): Trasy sú obyčajne zjazdné iba na horských bicykloch (prípadne na pevnejších trekkingových bicykloch). Zväčša vedú po lesných alebo poľných cestách s prírodným povrchom.

Cestná cykloturistika (Road): Trasy sú zjazdné všetkými druhmi bicyklov (cestné, trekkingové, horské), no použitie cestných je výhodnejšie hlavne kvoli konštrukcii. Sú obyčajne vedené po asfaltových cestách.

 

Rozdelenie cyklotrás podľa náročnosti

REKREA: Menej náročné trasy a okruhy pre začiatočníkov a občasných cyklistov.

 

SPORT: Náročnejšie športové okruhy alebo cyklotrasy, ktoré vyžadujú dobré zvládnutie techniky jazdy na bicykli a dobrú fyzickú kondíciu.

 

EXPERT: Trasy pre skúsenejších cyklistov. Sú technicky a fyzicky náročné, vyžadujú dobre zvládnutú techniku jazdy na bicykli a veľmi dobrú kondíciu. Trasy takéhoto charakteru sú vedené väčšinou po prírodných cestách v horskom prostredí, určených pre MTB.

Trasy podľa farby:

  - červená

- výlučne cyklomagistrály – diaľkové trasy, ktoré vedú viacerými okresmi a častokrát i krajmi

- najčastejšie vedú údoliami riek alebo prechodmi hôr s aspektom prevedenia cyklistu najzaujímavejšími miestami krajiny, pričom sa kladie dôraz na nenáročnosť týchto trás

-  modrá

- paralelné trasy k diaľkovým cyklomagistrálam

- dlhšie trasy mimo magistrály, resp. náročnejšie trasy mimo magistrál

-  zelená

- stredné a nenáročné trasy, okruhy zdravia a rodinné trasy

- žltá

- spojky medzi cyklotrasami alebo krátke odbočky k rôznym prírodným, historickým a technickým zaujímavostiam

cyklosmerovky:

- Veľká cyklosmerovka
- Doplnková cyklosmerovka
- malá cyklosmerovka

červená - označuje cyklomagistrály, diaľkové trasy, trasy vhodné pre všetky druhy bicyklov, prechádzajú menej náročným terénom ( ak to prirodné dannosti dovoľujú )

modrá - značí paralelné trasy k diaľkovým cyklomagistrálam, dlhšie trasy mimo magistrály resp. náročnejšie trasy mimo magistrály označuje dlhšie a náročnejšie trasy okrem magistrál

zelená - označuje stredne náročné a nenáročné trasy, okruhy zdravia,trasy pre rodiny s deťmi

žltá – značí ľahké trasy a spojky medzi cyklotrasami, krátke odbočky k prírodným alebo historickým zaujímavostiam
 
Cykloturistické informačné prvky:
  cykloturistická značka
  cykloturistická smerovka
  cykloturistická tabuľka

Informačné prvky sa umiestňujú na existujúce objekty v teréne alebo samostatne osádzané cykloturistické stĺpiky.

ZNAČENIE CYKLOTRÁS:
Navrhovateľom  cyklotrasy môže byť ktorákoľvek záujmová organizácia, samospráva, štátna organizácia.

Celý proces vybudovania cyklotrasy má niekoľko krokov:

 • Predbežný návrh vedenia trasy
  Vyžaduje dokonalú znalosť územia, vedenie trasy musí zohľadňovať: bezpečnosť cykloturistu, sprístupnenie zaujímavostí a služieb v regióne, záujmy ochrany prírody.

 • Dôkladný prieskum v teréne
  Vyžaduje si  vysadnúť na bicykel a prejsť celú plánovanú trasu.

 • Zákres vedenia trasy, prípadne zákres alternatívnych vedení trás
  Výsledkom bude zakreslenie predbežného návrhu do mapy

 • Rekognoskácia terénu
  Ide o podrobné zmapovanie terénu v ktorom plánujeme trasu viesť, vyžaduje nielen znalosť terénu ale aj možností a požiadaviek cykloturistu pre správne posúdenie vedenia trasy, vytypovanie umiestnenia prvkov cykloznačenia , zistenie vzdialeností významných bodov trasy vrátane zákresov textačných miest,

 • Spracovanie návrhu vedenia cyklotrasy a jej  predjednanie
  Výsledkom rekognoskácie je návrh vedenia trasy zakreslený do mapy, mapový zákres je podkladom pre predjednanie vedenia trasy s dotknutými subjektami – vlastníkmi , správcami, stavebným úradom (obec). Predjednanie je dôležitý krok celého procesu, na ktorom sa včas odhalia problémové miesta návrhu a je ich možné spoločne vyriešiť.

 • Spracovanie zjednodušenej dokumentácie – dokumentácia má dve časti:
  Textová časť - obrázky alebo fotografie miest, kde budú umiestnené orientačné prvky
  Mapová časť – zákres vedenia trasy v mape v mierke 1: 50 000 pre extravilán, v intraviláne sa používajú podrobnejšie mapy

 • Schvaľovací proces – legalizácia trasy
  Pri značení cyklotrás (tak ako turistických trás, náučných chodníkov a pod.)je potrebné dodržiavať zákonné postupy, ktoré tento proces upravujú.

iniciátor

dokument (úkon)

adresát

Navrhovateľ

Súhlas s umiestnením značenia – prvkov orientácie formou písomnej dohody

majitelia pozemkov a zariadení

Navrhovateľ

Povolenie na umiestnenie značenia

príslušné obce

AK TRASA VEDIE ÚZEMÍM S DRUHÝM STUPŇOM OCHRANY A VYŠŠÍM :

Navrhovateľ

Povolenie orgánu ochrany prírody

Príslušný útvar ochrany prírody - Krajský úrad

 • Vyznačenie cyklotrasy v teréne
  Značenie trasy doporučujeme zveriť vyškoleným značkárom, ktorých nájdete v miestnych cyklokluboch. Pri značení trasy je potrebné dodržiavať metodiku jednotného systému značenia a STN 01 8028 pre cykloturistické značenie.

 • Prevzatie cyklotrasy do správy a jej údržba
  Doporučujeme, dohodnúť si spôsob údržby cyklotrás (určenie správcu zodpovedného za údržbu, spôsob financovania údržby)  ešte pred realizáciou cyklotrasy. Finančné prostriedky na údržbu cyklotrás si každý správca trasy získava sám, nie sú zabezpečené dotácie zo štátneho rozpočtu, tak ako je to napr. prostredníctvom Klubu slovenských turistov pre údržbu turistického značenia.
  Jedným zo spôsob je tvorba Fondu údržby cyklotrás, kde prispievateľmi môžu byť obce, podnikatelia, fyzické osoby,..., subjekty, ktoré majú záujem o rozvoj cykloturistiky v území. Zdroj: http://www.cyklopolana.slovanet.sk